Jan
21
Tue
2020
Hatha
Jan 21 @ 16:15 – 17:30
Jan
22
Wed
2020
Hatha
Jan 22 @ 09:30 – 10:45
Hatha
Jan 22 @ 12:15 – 13:00
Yin
Jan 22 @ 14:00 – 15:15
Hatha
Jan 22 @ 17:30 – 18:45
Jan
23
Thu
2020
Hatha @ 5788 Fraser St Vancouver BC V5W Canada
Jan 23 @ 09:30 – 10:30
Meditation
Jan 23 @ 12:00 – 13:00
Hatha
Jan 23 @ 16:30 – 17:45
Jan
24
Fri
2020
Hatha
Jan 24 @ 17:45 – 19:00
Jan
26
Sun
2020
Hatha
Jan 26 @ 11:00 – 12:15
Yin
Jan 26 @ 18:00 – 19:15
Meditation
Jan 26 @ 19:30 – 20:00

Jan
21
Tue
2020
Hatha
Jan 21 @ 16:15 – 17:30
Jan
22
Wed
2020
Hatha
Jan 22 @ 09:30 – 10:45
Hatha
Jan 22 @ 12:15 – 13:00
Yin
Jan 22 @ 14:00 – 15:15
Hatha
Jan 22 @ 17:30 – 18:45
Jan
23
Thu
2020
Hatha @ 5788 Fraser St Vancouver BC V5W Canada
Jan 23 @ 09:30 – 10:30
Meditation
Jan 23 @ 12:00 – 13:00
Hatha
Jan 23 @ 16:30 – 17:45
Jan
24
Fri
2020
Hatha
Jan 24 @ 17:45 – 19:00
Jan
26
Sun
2020
Hatha
Jan 26 @ 11:00 – 12:15
Yin
Jan 26 @ 18:00 – 19:15
Meditation
Jan 26 @ 19:30 – 20:00
Go top