Nov
24
Sun
2019
Meditation
Nov 24 @ 19:30 – 20:00
Nov
25
Mon
2019
Hatha
Nov 25 @ 16:00 – 17:15
Nov
26
Tue
2019
Meditation
Nov 26 @ 12:00 – 12:30
Hatha
Nov 26 @ 16:15 – 17:30
Nov
27
Wed
2019
Hatha
Nov 27 @ 09:30 – 10:45
Yin
Nov 27 @ 14:00 – 15:15
Hatha
Nov 27 @ 17:30 – 18:45
Nov
28
Thu
2019
Hatha @ 5788 Fraser St Vancouver BC V5W Canada
Nov 28 @ 09:30 – 10:30
Hatha
Nov 28 @ 16:30 – 17:45
Nov
29
Fri
2019
Hatha
Nov 29 @ 17:45 – 19:00
Dec
1
Sun
2019
Hatha
Dec 1 @ 11:00 – 12:15
Yin
Dec 1 @ 18:00 – 19:15

Nov
24
Sun
2019
Meditation
Nov 24 @ 19:30 – 20:00
Nov
25
Mon
2019
Hatha
Nov 25 @ 16:00 – 17:15
Nov
26
Tue
2019
Meditation
Nov 26 @ 12:00 – 12:30
Hatha
Nov 26 @ 16:15 – 17:30
Nov
27
Wed
2019
Hatha
Nov 27 @ 09:30 – 10:45
Yin
Nov 27 @ 14:00 – 15:15
Hatha
Nov 27 @ 17:30 – 18:45
Nov
28
Thu
2019
Hatha @ 5788 Fraser St Vancouver BC V5W Canada
Nov 28 @ 09:30 – 10:30
Hatha
Nov 28 @ 16:30 – 17:45
Nov
29
Fri
2019
Hatha
Nov 29 @ 17:45 – 19:00
Dec
1
Sun
2019
Hatha
Dec 1 @ 11:00 – 12:15
Yin
Dec 1 @ 18:00 – 19:15
Go top